About Us

Board of Directors

...........................................................................................................................................................................................................................


DATO' IR. HAJI ZAINUDDIN BIN HAJI MOHD RADZI
Chairman


null

DATO' SRI AMRIN BIN AWALUDDIN
Board Member

TUAN SYED NAQIZ SHAHABUDDIN BIN SYED ABDUL JABBAR
Board Member
PUAN MYRZELA BINTI SABTU
Board Member

.Puan Myrzela binti Sabtu

.Dato’ Othman bin Semail
.Puan Myrzela binti Sabtu

.Dato’ Othman bin Semail